Gradinite Mari
sigle

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Titlul proiectului: „Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de calitate - instrumente didactice pentru prescolarii din grupa pregătitoare”

Beneficiar: Ministerul Educației Naționale

Nr. contract: POSDRU/91/2.2/S/63126

POSDRU/91/2.2/S/63126 -

Proiectul este relevant pentru Strategia Europeană de Ocupare, prin contribuţia pe care o aduce pe termen lung la creşterea ratei generale de ocupare şi prin crearea premiselor educaţionale pentru o integrare şcolară cu indici reduşi de părăsire timpurie a şcolii şi cu şanse crescute de integrare viitoare pe piaţa muncii a generaţiilor actuale de preşcolari. De asemenea, proiectul este relevant pentru Liniile Directoare Integrate pentru creştere economică şi ocupare, 2005-2008, care susţin politica de ocupare la nivelul Uniunii Europene. Astfel, el contribuie la creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi la îmbunătăţirea abilităţilor copiilor preşcolari, adresându-se cu deosebire pregătirii debutului şcolar de calitate.

În ”Situaţia actuală a învăţământului preşcolar”, studiu de analiză realizat de UNICEF România şi ISE se constată că un număr important de cadre didactice (mai mult de 34%) consideră că se poate vorbi de anumite discontinuităţi între grădiniţă şi şcoală primară. În ordinea frecvenţei argumentelor cadrelor didactice s-au enunţat următoarele discontinuităţi:

  • la nivelul metodologiei didactice (în şcoală nu se acordă atenţie jocului; ritmul de dezvoltare din învăţământul primar nu este adecvat particularităţilor individuale ale copiilor);
  • la nivelul planului de învăţământ al clasei I şi a-II-a, care nu valorifică activităţile derulate în grădiniţă (cunoaşterea mediului nu se preda şi în clasa I; nu există continuitate în şcoală în ce priveşte educaţia civică şi activităţile de educaţie practică şi modelaj; jocurile logico-matematice lipsesc în clasa I; nu există continuitate în şcoală în activităţile de dezvoltarea vorbirii).

Pe de altă parte, statutul educatorului şi tratarea diferenţiată a acestuia în comunitatea cadrelor didactice constituie o sursă de nemulţumire şi unul dintre motivele pentru care se emit sugestii privind asigurarea colaborării grădiniţă-şcoală pe dimensiunile: continuitatea curriculumului (programă, materiale didactice), unitatea de management a grupului (amenajarea spaţiului de lucru, nr. copii/clasa, lucrul pe microgrupuri), metode de lucru similare, precum şi relaţii inter-instituţionale de parteneriat.

Proiectul propune o abordare educaţionala sistematică destinată preşcolarilor din grupa mare pregătitoare în vederea facilitării formării şi testării aptitudinii de şcolaritate prin instrumente digitale, teste şi o abordare educaţională alternativă care să favorizeze o inserţie şcolară eficientă, acces şi participare de succes la educaţie pe termen lung. Elementele de valoare adaugată ale proiectului se referă la:

  • dezvoltarea/pilotarea/validarea unui program educaţional alternativ de pregătire a debutului şcolar pentru copiii preşcolari din grupa mare pregătitoare („Împreună cu copiii pentru un debut şcolar de calitate”) ce contribuie la adaptarea şcolara şi la prevenirea riscurilor de părăsire timpurie a şcolii;
  • dezvoltarea şi testarea sistematică a aptitudinii de şcolaritate la preşcolarii din grupa mare pregătitoare, astfel încât aceştia să parcurgă ciclul complet al învăţământului obligatoriu şi să fie cât mai puţin expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii;
  • abordarea participativă, consilierea şi informarea părinţilor copiilor din grupul ţintă, în măsură să favorizeze dezvoltarea unei mentalităţi pro educaţie şi parteneriate sustenabile dintre grădiniţă-şcoală-părinţi-comunitate;
  • creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare continuă  vizând pilotarea instrumentelor didactice digitale şi a metodologiei alternative propuse prin acest proiect, în vederea definitivării şi aplicării acestora la nivel naţional.

Login parteneri

Username:
Parola:
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României