Gradinite Mari
sigle

Parteneri


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI (PARTENER PRINCIPAL)

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului - elaborează, coordonează şi aplică politica naţională în domeniul educaţiei.
În acest scop exercită următoarele atribuţii:

 • coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;
    • organizează reţeaua învăţământului de stat şi propune Guvernului cifrele de şcolarizare, pe baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale şi a agenţilor economici interesaţi;
 • aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, asigură şi supraveghează respectarea acestora;
 • coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din învăţământ;
 • asigură cadrul pentru producţia manualelor şcolare; asigură finanţarea şcolilor pentru achiziţionarea de manuale, conform legii;
 • elaborează criteriile generale de admitere în învăţământul superior;
 • aprobă înfiinţarea liceelor şi a şcolilor postliceale;
 • aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor subordonate, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior;
 • elaborează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul restructurării şi modernizării învăţământului şi contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ;
 • asigură cadrul pentru proiectarea, omologarea şi producţia mijloacelor de învăţământ;
 • asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;
 • asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi a tinerilor cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;
 • analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate;
 • coordonează activitatea bibliotecilor universitare din subordine;
 • răspunde de formarea şi perfecţionarea personalului didactic;
 • coordonează, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea şi evidenţa personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control şi a celui auxiliar din unităţile subordonate;
 • asigură repartizarea Fondului naţional al formării profesionale, cu consultarea factorilor interesaţi;
 • răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;
 • elaborează şi aplică strategiile de reformă, pe termen mediu şi lung, ale învăţământului şi educaţiei;
 • elaborează împreună cu alte ministere strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice;
 • colaborează, pe bază de protocoale, cu statele în care trăieşte populaţie de naţionalitate sau de origine română, pentru promovarea şi desfăşurarea învăţământului în limba maternă;
 • elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;
 • stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale;
 • stabileşte pentru învăţământul preuniversitar de stat structura anului şcolar, sesiunile de examene, perioadele de desfăşurare a concursurilor, precum şi vacanţele şcolare;
 • controlează modul de respectare a normelor financiar-contabile, de execuţie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naţional al învăţământului de stat; încaseaza taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi recunoaşterea actelor de studii, conform legii (Art. 141 Legea învăţământului 84/1995).

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului a elaborat si promovat o serie de acte normative si a implementat o serie de proiecte care au vizat indeosebi imbunatatirea calitatii educatiei si a accesului la educatie al copiilor, fara discriminare, incepand cu varstele timpurii. Dintre actele normative amintim modificarile la Legea invatamantului privind generalizarea grupei pregatitoare (2003), Ordine ale Ministerului specifice, privind aprobarea curriculumului national (2000, 2003 si 2008), a Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului prescolar (2000), a unor metodologii cu masuri de incurajare a participarii scolare si de diminuare a abandonului scolar etc. In ceea ce priveste programele si proiectele initiate si derulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, amintim:

 • “Generalizarea grupei pregatiroare in invatamantul prescolar din Romania” (2002-2005), un program care a urmarit cresterea participarii scolare a copiilor din grupele pregatitoare pentru scoala (copiii cu varste intre 5 si 6/7 ani).
 • “Sa citim pentru mileniul trei” (incepand cu 2002 si in prezent), un program de stimulare a interesului pentru lectura incepand cu varstele timpurii.
 •  “Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate” – programe PHARE, cu o componenta de granturi adresate Inspectoratelor Scolare Judetene (2001, 2003, 2005), care au vizat imbunatatirea accesului la educatie (indeosebi pentru segmentul invatamantului prescolar si a invatamantului obligatoriu) si a calitatii acesteia, pentru copiii proveniti din grupuri dezavantajate. 36 de judete din totalul de 42 au primit granturi in cadrul celor trei programe PHARE.
 • “Educatie timpurie incluziva” (PETI), cu finantare de la Banca Mondiala si “Programul de Reforma a Educatie Timpurii” (PRET), cu finantare de la Banca Europeana de Dezvoltare, programe aflate in faza de implementare la nivel national, care se deruleaza pana in 2011 si care vizeaza imbunatatirea accesului si a conditiilor in invatamantul prescolar si in serviciile pentru educatia copiilor sub 3 ani. In cadrul acestora au fost elaborate sau, dupa caz, revizuite programele scolare specifice, a fost adaptat si revizuit cadrul legislativ, s-au derulat formari cu cadrele didactice si parintii copiilor prescolari, au fost initiate campanii de informare si au fost elaborate auxiliare didactice si materiale promotionale in acord cu politicile Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului in domeniu. Totodata, in programele PHARE, precum si in cadrul celor doua programe recent implementate si care vizeaza educatia timpurie (PETI si PRET) exista si o componenta de investitii si reabilitare a spatiilor scolare specifice, care favorizeaza crearea unui mediu educational prietenos si stimulativ, cu valente si influente multiple (in plan social, personal, cultural, organizational etc.).

 

                ASOCIAŢIA SHOTRON (PARTENER 1)

Asociatia Shotron este o organizatie non-guvernamentala înfiinţată în anul 2006 care contribuie la dezvoltarea unei societăţi civile deschise, utilizând aspectele educaţionale, culturale şi spirituale pentru integrarea şi adaptarea în societate a persoanelor tinere prin diverse activităţi şi programe inovative.
Asociatiei Shotron are drept obiective:

 • implicarea în domeniul educaţiei, incluziunii sociale, inclusiv în sensul îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile în educaţie şi conexe;
 • implicarea şi sprijinirea dezvoltării învăţamântului primar, secundar şi superior;
 • acţionarea în domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale sau conexe, inclusiv prin sprijinirea elevilor şi părinţilor;
 • consilierea şi orientarea profesională realizată atât în mod clasic cât şi la distanţă, prin intermediul spaţiilor virtuale dedicate pe siteurile dezvoltate;
 • dezvoltarea şi extinderea utilizării TIC în activităţile de predare şi învaţare, management şi planificare în invaţământul preuniversitar şi universitar, inclusiv e-learning;
 • dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunatăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în învăţământul preuniversitar şi universitar;
 • susţinerea/introducerea/extinderea utilizării TIC în formarea personalului didactic, inclusiv e-learning;
 • dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunatăţirea formării personalului didactic;

Asociatia Shotron are o experienţă vastă în domeniul educaţiei şi a incluziunii sociale, prin dezvoltarea solutiilor şi instrumentelor TIC dedicate proceselor educaţionale din învăţământul superior. De asemenea, Asociatia Shotron este implicată de mai multi ani în promovarea TIC în învăţământ, în vederea modernizarii proceselor de învaţământ de la toate nivelurile, pentru facilitarea educaţiei studentilor pentru o societate a cunoaşterii.
Printre activităţile derulate de Asociatia Shotron se remarcă concursul cu titlul "Tzeava de Media"(desfaşurat în anul 2009) -  atelier experimental adresat studenţilor, menit să încurajeze demersul civic al acestora, care a reunit sute de participanţi din rândul studenţilor. Prin intermediul instrumentelor TIC (seria de initiative „STUDE-cide-NT”), sute de studenţi din toata ţara au putut experimenta decizii reale într-un mediu virtual, fiind îndrumaţi şi ghidaţi permanent de către cadre didactice şi consultanţi de prestigiu. Astfel, studenţii au beneficiat de adevarate jocuri multimedia de tip simulare de mediu antreprenorial, unde au putut experimenta roluri diverse.

 

   CD PRESS SRL (PARTENER 2)

CD PRESS desfasoara activitate de editare si distributie reviste (PIPO, DOXI, TERRA MAGAZIN) de furnizari generale de dotari scolare (materiale educative, mobilier si tehnica de calcul). Din 2006, CD PRESS a devenit furnizor de echipamente si dotări şcolare pentru unităţi de învăţământ de stat şi privat. Parteneriatele derulate au avut ca obiect următoarele:

 • Cabinete de consiliere psihopedagogică şi de logopedie
 • Laboratoare (fizică, biologie, chimie, geografie etc)
 • Săli de sport
 • Biblioteci şcolare

De la demararea proiectelor, compania a colaborat cu peste 1000 de unitati scolare din întreaga ţară. Incepand cu anul 2008 CD PRESS a inclus in portofoliul sau si oferta pentru dotarile Centrului de Documentare şi Informare (CDI) oferind resurse pluridisciplinare pe suporturi diverse, mobilier şi echipamente IT (în beneficial elevilor, al cadrelor didactice şi al comunităţii locale.)

 

 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - Departamentul pentru Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar (PARTENER 3)

Universitatea din Bucuresti are o tradiţie de aproape 145 de ani în domeniul învăţământului superior din România. În prezent are un număr de nouăsprezece facultăţi si peste 30.000 de studenţi anual. Universitatea din Bucuresti a manifestat permanent o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii formării competenţelor profesionale a studenţilor care îi urmează cursurile de pregătire academică. Universitatea din Bucuresti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România, ajungand să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice s-au afirmat şcoli de renume. Mulţi dintre absolvenţii Universitatii din Bucuresti s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni.

Universitatea din Bucuresti a fost şi este iniţiatoarul unor măsuri importante de reformă şi dezvoltare a învăţământului superior care au fost preluate de alte universităţi din ţară sau au stat la baza elaborării unor legi şi reglementări naţionale. În anul 2000, Universitatea din Bucuresti a primit Diploma de Excelenţă conferită de Ministerul Educaţiei Naţionale.

De-a lungul timpului, Universitatea din Bucuresti a beneficiat de numeroase granturi de cercetare din surse naţionale şi internaţionale şi are experienţă ca partener sau coordonator a unor proiecte derulate pe termen lung. A fost implicata în mai multe proiecte în parteneriat cu universităţi naţionale şi din afara ţării ce au vizat dezvoltarea şi perfecţionarea, atât a programelor de studiu destinate studenţilor, cât şi cercetarea în context universitar. Universitatea din Bucuresti a beneficiat de numeroase granturi de cercetare din surse naţionale şi internaţionale şi are experienţă ca partener sau coordonator a unor proiecte derulate pe termen lung. Este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universitatii din Bucuresti funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. Portofoliul activităţii ştiinţifice este remarcabil.

Login parteneri

Username:
Parola:
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României